SOA lausui väestöltään vähenevien alueiden aravalainakantaan kohdistuvien valtion taloudellisten tukitoimenpiteiden kehittämisestä

30.08.18

SOA lausui ympäristöministeriön lakiluonnoksesta, jolla pyritään ennaltaehkäisemään vuokra-asuntoyhteisöjen taloudellisia haasteita väestöltään vähenevillä alueilla. Väestörakenteen muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita vuokra-asuntoyhteisöille sekä ennakoitavan laskevan väestökehityksen kautta, mutta myös äkillisten ja odottamattomien muutosten, kuten oppilaitosten sulkemisen kautta. Seurauksena on paitsi haasteita vuokrataloyhtiöiden talouteen, myös riski valtion takaus- ja luottotappioista. Siksi SOA:n näkemyksen mukaan väestöltään vähenevien alueiden asuntokannan ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan lainsäädäntöä, joka huomioi seuraavat kolme haastetta:

  • Vuokrataloyhteisöille tarvitaan riittävät edellytykset ratkoa ennaltaehkäisevästi asuntojen ylitarjontaa väestöltään vähenevillä alueilla. Tämä edellyttää toisaalta riittävää taloudellista tukea, mutta myös helpotusta prosesseihin ja sääntelyyn. Nyt lausuntokierroksella oleva lakiluonnos on tämän tavoitteen kannalta oikeansuuntainen uudistus.
  • Tarvitaan korotetut tervehdyttämistoimet tilanteisiin, joissa taloudelliset haasteet ovat jo realisoituneet ja aiemmat toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä ongelman ratkaisemiseksi tai joissa asuntokysyntä romahtaa äkisti ja ennakoimatta ulkopuolisista syistä johtuen. Purkuavustusten, -akordien ja muiden tervehdyttämistoimien tulisi näissä tilanteissa olla sellaisella tasolla, että ne mahdollistavat asuntokohteiden purkamisen yhteisön haastavasta taloudellisesti tilanteesta huolimatta. Selvityshenkilö Hannu Rossilahden keväällä 2018 laatima selvitys antaa hyvän lähtökohdan tällaisen valmisteluun ja lainsäädäntömuutosten valmistelu tulisi aloittaa välittömästi.
  • Keinojen ohella tarvitaan kannusteet. Mikäli erityisen haastaviin tilanteisiin on käytössä korotetut avustukset, olisi riskinä, että ennaltaehkäisevän asuntokannan kehittämisen sijaan odotetaan toimettomana taloustilanteen heikkenemistä ja korotettuja avustuksia. Siksi tarvitaan kannusteet, jotka ohjaavat vuokrataloyhteisöjä sopeuttamaan kantaansa ennaltaehkäisevästi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi määräaikaiset sopeuttamisohjelmat. Lisäksi tämä voidaan toteuttaa asettamalla tiukat ehdot korotetuilla avustuksille: niitä tulee saada vain, mikäli tilannetta on pyritty jo ratkaisemaan, tai jos talousongelmien syy on yllättävä ulkoinen toimintaympäristön muutos.

Lausuntokierroksella ollut lakiluonnos ratkoo näistä vain yhtä, ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia, ja on siksi oikeansuuntainen mutta riittämätön. Opiskelijamäärän merkittävä väheneminen on ajanut Savonlinnan asuntotilanteen haastavaksi. Ainoa kestävä ratkaisu on supistaa asuntotarjontaa, mutta nykyiset purkuakordien ja -avustuksen tasot eivät tätä mahdollista. SOA onkin siksi pettynyt, ettei lakiluonnokseen oltu sisällytetty selvityshenkilö Hannu Rossilahden keväällä 2018 esittämiä tukitoimia, joilla Savonlinnan tilannetta oltaisiin päästy ratkomaan.

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.