SOA lausui jakamistalouteen liittyvien kysymysten vaihtoehtoisista ratkaisutavoista

22.03.19

SOA lausui jakamistalouteen liittyvien kysymysten vaihtoehtoisista ratkaisutavoista. Jakamistaloutta käsitelleen työryhmän loppuraportissa käsiteltiin jakamistalouden, muiden muassa lyhytaikaista majoitustoiminnan, ilmiöiden vaikutusta säädösympäristöön.

SOA peräänkuuluttaa lausunnossaan selkeää rajankäyntiä siihen, milloin lyhytaikaiseen majoitustoimintaan sovelletaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia ja milloin huoneenvuokralakia. Lisäksi lausunnossa nostetaan esiin vuokra-asunnoissa ja erityisesti tuetuissa vuokra-asunnoissa tapahtuvan Airbnb-vuokrauksen erityiskysymyksiä. Lisäksi toivotaan kiinteistön omistajille parempia tiedonsaantioikeuksia kiinteistössä tapahtuvasta lyhytaikaisesta majoitustoiminnasta sekä muistutetaan, että rakennusten käyttötarkoituksiin liittyvän sääntelyn tiukentaminen voi estää uudenlaisia asumis- ja majoittumiskonsepteja sekä lisätä vajaakäyttöä.

SOAn lausuntoon voi tutustua täällä: https://www.soa.fi/media/lausunnot/soan-lausunto-luonnoksesta-jakamistaloustyoryhman-loppuraportiksi.pdf