SOA lausui kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta

20.05.22

SOA lausui valtiovarainministeriön valmistelemasta kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta. Uudistus päivittäisi tapaa, joilla kiinteistön rakennusten ja maapohjan verotusarvo määräytyisi. Uudistuksella ei ole tarkoitus korottaa kiinteistöveroa, mutta arvostamisperusteiden muutos heijastuisi siihen, miten kiinteistöverorasite jakautuu eri sijaintien kesken kunnan sisälä. Se, nouseeko kiinteistöverotus uudistuksen seurauksena riippuu viime kädessä kuntien päätöksistä. Lakiluonnoksessa vaikutuksia on arvioitu tuottoneutraaliusoletuksen perusteella, mutta siitä ei kuitenkaan ole takeita. Arvostamisperusteiden uudistus vaikuttaisi myös siihen, miten verorasite jakautuu silloin, jos tulevaisuudessa kiinteistöverotusta päätetään korottaa.

SOA kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti pienituloisten asemaan. Kiinteistövero vaikuttaa suoraan ARA-tuetussa asuntokannassa perittyihin omakustannusvuokriin, joiden maksajat lukeutuvat yhteiskunnan pienituloisimpiin. Hallitusohjelmassa on päätetty selvittää, miten verovelvollisen alhainen maksukyky voidaan ottaa huomioon. Myös OECD huomioi pienituloisten aseman kiinteistöverotusta koskevissa suosituksissaan. SOAn näkemyksen mukaan näitä ei ole riittävästi huomioitu lainvalmistelussa. Lakiluonnoksessa oletetaan vihreellisesti asumistuen kuittaavan kiinteistöveron muutokset pienituloisille. Tämä pitää paikkaansa vain osittain, sillä suurella osalla asumistukea saavista ARA-asuntojen asukkaista vuokra ylittää asumistuessa hyväksyttävät enimmäisasumismenot. 

Pienituloisten huomioimiseksi SOA päätti esittää, että ARA-asuntokanta huomioitaisiin kiinteistöverotuksen arvostamisperusteissa erikseen. Tämä toteuttaisi kiinteistöverouudistuksen lähtökohtaa, jonka mukaan verotusarvojen tulisi vastata paremmin todellista arvoa. Tämä ei toteudu, jos kiinteistöt, joihin kohdistuu merkittäviä rajoituksia arvotetaan samalla periaatteella kuin rajoituksista vapaat naapurinsa.

SOAn lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täältä.