SOA lausui ARA-asuntojen tulorajoista

07.12.23

Ympäristöministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti tulorajoja valtion tukemiin vuokra-asuntoihin. Tulorajojen taso olisi sama kuin lyhyellä korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen, ja tulorajoja sovellettaisiin sekä uusiin hankijoihin että asunnonvaihtotilanteisiin. Tulorajat koskisivat normaaleja korkotuki- ja aravalainoilla rahoitettuja vuokra-asuntokohteita. Erityisryhmille tarkoitetut asunnot rajattaisiin tulorajojen ulkopuolelle.

SOA piti lausunnossaan erittäin perusteltuna, että erityisryhmät, mukaan lukien opiskelijat, on rajattu tulorajojen ulkopuolelle. Opiskelijat ovat keskimäärin erittäin pienituloisia, eikä tulorajoja ylittäviä asukkaita opiskelija-asunnoissa käytännössä ole. Sen sijaan opiskelija-asunnoissa tulorajojen aiheuttama hallinnollinen kuorma moninkertaistuisi tiheän asukasvaihtuvuuden ja asukkaiden taajaan vaihtuvien tulojen takia. 

Vaikka opiskelija-asuntojen asukkaat ovat keskimäärin erittäin pienituloisia ja selvästi pienituloisempia kuin opiskelijat keskimäärin, opiskelija-asuntojen asukasvalinnassa olisi silti kehitettävää. Opiskelija-asunnoissa tulotaso ei ole haaste: hakijat ovat lähes yksinomaan erittäin pienituloisia. Asuntojen kohdentumisessa eniten tarvitseville tulisi voida huomioida paremmin sosiaalista ja kulttuurista pääomaa, koulutuspoliittisia tavoitteita sekä yhteisöllisyyden edistämistä yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Tämä edellyttäisi tuloihin perustuvan harkinnan lievittämistä. On todennäköistä, että opiskelijoilla pikemminkin asumisen järjestyminen määrittää tuloja kuin tulot asumista. Jos edullinen opiskelija-asunto löytyy, toimeentuloa tarvitsee täydentää vähemmän työssäkäynnillä; jos taas on maksettava markkinavuokraa, runsastakaan työssäkäyntiä on vaikea välttää. Kun hakijat ovat alkujaan käytännössä kaikki erittäin pienituloisia, asukasvalinta marginaalisten tuloerojen perusteella ei ole mielekästä. Pikemminkin olisi tunnistettava, keillä olisi perustelluinta tukea mahdollisuutta täysipäiväiseen opiskeluun ja keillä muuten on vaikein löytää asuntoa. Joustavamman asukasvalinnan myötä voisi myös selvittää, voisiko asukasvalinnalla esimerkiksi tukea yhteisöllisyyttä.

SOA suhtautuu kriittisesti tulorajoja ympäröivään keskusteluun. SOAn näkemyksen mukaan ehdotus tulorajoista edustaa nykyisin valitettavan yleistä symbolista sääntelyä: marginaaliseen mutta paljon keskustelua herättäneeseen epäkohtaan esitetään näyttävää ratkaisua, jonka vaikutukset toimintaan jäävät yhtä marginaalisiksi kuin itse ongelmakin. ARA-asuntokannan oikeudenmukainen ja tehokas kohdentuminen lienee laajalti jaettu tavoite. Keskustelun jumiutuminen yhteen keinoon, tulorajoihin, on omiaan polarisoimaan teemaa edistämättä juurikaan itse tavoitetta. SOA uskoo, että ennakkoluulottomalla valmistelulla olisi löydettävissä tavoitetta edistävä malli, joka parantaa ARA-tukien kohdentumista, mutta ei vaaranna asumisturvaa tai muodosta jyrkkiä kannustinloukkuja, eikä lisää vuokrantaloyhteisöjen hallinnollista taakkaa.

Tutustu SOAn lausuntoon täältä.

Asetusluonnos ja perustelumuistio löytyvät Lausuntopalvelusta.