SOA lausui valtion tukeman asuntotuotannon kehittämisen kirjalliseen kuulemiseen

21.12.23

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen asetti syksyllä nelihenkisen selvitysryhmän selvittämään valtion tukeman asuntotuotannon kehittämistarpeita. Ryhmä pyysi kirjallisessa kuulemisessaan SOAlta näkemystä kolmeen teemaan: 

  • Miten opiskelijoiden asumista tulisi julkisin varoin tukea?
  • Mitkä olisivat tärkeimmät toimenpiteet, joilla kehittäisitte opiskelijoille suunnattujen asuntojen tuotantotukia?
  • Muita seikkoja, joita haluaisitte nostaa esille opiskelijoiden asumisen tukemiseen liittyen?

Lausunnossa SOA korosti, että nykyinen tukitapa on ollut lähtökohtaisesti toimiva ja mahdollistanut, että opiskelijalähtöisesti syntynyt opiskelija-asuntosektori on voinut kasvattaa laadukasta ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa. Erityisen tärkeä rooli on ollut erityisryhmien investointiavustuksella sekä sitä edeltäneellä omapääoma-avustuksella. Opiskelijat ovat keskimäärin yksiä kaikkein pienituloisimmista ryhmistä, jotka tarvitsevat asumiseensa tukea niin kysyntä kuin tarjontatukienkin kautta. Koulutuspoliittisten tavoitteiden, opiskelijoihin kohdistuvien leikkausten sekä toisen asteen koulutusverkkoon odotettavissa olevan supistuspaineen voi olettaa kasvattavan opiskelija-asuntojen tarvetta jatkossakin.

Valtion asuntorahaston ehtyminen ja asuntopolitiikan heikko ennustettavuus kuitenkin vaarantavat nykymallin. Supistuvien tulonlähteiden takia valtion asuntorahasto on pitkään ollut alijäämäinen ja ehtyy. Asuntopolitiikan heiluriliike todennäköisesti kasvaisi entisestään, jos asuntorahasto ehtyisi ja tuotantotuet siirtyisivät budjettitaloudesta maksettaviksi. Rahoitus voisi entistä vahvemmin riippua siitä, miten kulloinenkin hallitus suhtautuu valtion tukemaan asuntotuotantoon. Tämä olisi myrkkyä yleishyödyllisille asuntotoimijoille, sillä pitkään valmisteltavien asuntohankkeiden rahoitusta ei voi perustaa kulloisiinkin hetkellisiin poliittisiin suhdanteisiin.

Tilanne olisi erityisen haastava erityisryhmien asuntotuotannolle, missä suoran avustuksen merkitys on suuri. Vuosittain päätettävät ja maksettavat avustukset vaihtelisivat todennäköisesti enemmän kuin korkotukilainoituksen myöntövaltuus, josta aiheutuvat kulut realisoituvat tehtyjen sitoumusten mukaisesti viiveellä.

SOA näkee, että opiskelija-asuminen sekä valtion tukema asuntosektori ylipäänsä tarvitsevat ennustettavan näkymän tuotantotukien kehitykseen sekä riittävät edellytykset varautua ennakolta mahdollisiin muutoksiin. Joko on löydettävä keino turvata asuntorahasto pitkäjänteisesti tai vaihtoehtoisesti on ratkottava, miten yleishyödyllisen asuntotuotannon rahoitus voidaan ratkoa ennustettavasti ilman rahastoa.

SOAn koko lausunto on luettavissa täältä.