Opiskelijoiden asumispolut Suomessa

to jouluk. 05 09:26:00 2019

SOA tuki Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella tehtävää diplomityötä opiskelijoiden asumispoluista Suomessa. Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii David Claphamin kehittämä asumispolkujen käsite. Työn keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

  • Minkälaisia ovat opiskelijoiden asumispolut Suomessa, minkälaiset tekijät niihin vaikuttavat ja mikä näitä erilaisia yksilöllisiä polkuja yhdistää?
  • Miksi opiskelijat muuttavat, miten opiskelijat valitsevat asumisensa ja mitkä tekijät asunnonvalintaan vaikuttavat opiskelijoiden omien kokemusten perusteella?
  • Miten asumispolun käännekohdat liittyvät muihin elämäntilanteen muutoksiin ja minkälaisia merkityssisältöjä näille käännekohdille annetaan? 

Tulokset monipuolistavat kuvaa opiskelijoiden asumiskäyttäytymisestä ja -valinnoista. Niiden pohjalta syntyy myös havaintoja, jotka auttavat myös opiskelija-asumisen kehittämisessä.

Lehtoruusu, L. (2019). Opiskelijoiden asumispolut Suomessa. Aalto-yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Diplomityö.

Linkki diplomityöhön

Diplomityön tiivistelmä


Tämä diplomityö tarkastelee korkeakouluopiskelijoiden asumispolkuja Suomessa. Tarkoituksena on syventää ymmärrystä opiskelijoiden asumiskäyttäytymisestä ja asumisvalinnoista ja siten haastaa julkisesta keskustelusta välittyvää yksinkertaistavaa kuvaa opiskelijoiden asumisesta. Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii David Claphamin kehittämä asumispolkujen käsite, jossa asumista lähestytään ajallisena jatkumona ja asukkaan omien kokemusten kautta.

Tutkimuksen aineistona käytettiin opiskelijoiden asumishistoriaa kartoittavaa kyselyaineistoa (N=1459) sekä vastanneiden joukosta poimittujen opiskelijoiden teemahaastatteluita (N=8). Aineiston pohjalta analysoitiin tyypillisiä muuttotilanteita, asunnon valintaperusteita sekä asumiskäyttäytymistä tietyissä elämänvaiheissa.

Tulosten perusteella opiskelijat muuttavat etusijassa elämäntilanteeseen liittyvistä syistä. Opiskeluiden aikaiset asunnot mielletään pääasiassa kodeiksi, mutta lapsuudenkoti voi silti säilyä osana opiskelijan opiskelunaikaista asuntoportfoliota, mikä realisoituu etenkin ongelmatilanteissa. Opiskelijoiden asumispolut ovat moninaisia, mutta niiden joukosta on mahdollista tunnistaa ainakin kolme asumisen moottoritietä: opiskelija-asumisen polku, asumisura ja yhteisöllisen asumisen polku. Nämä voivat esiintyä yksittäisen opiskelijan asumispolulla peräkkäin ja limittäin. Opiskelijat saattavat suunnitella tulevaa asumistaan usean asumisratkaisun päähän, mutta myös positiivisilla ja negatiivisilla yllätyksillä on myös iso rooli. Taloudellisten tekijöiden ohella sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma vaikuttavat opiskelijoiden asemaan asuntomarkkinoilla.

Työ osoittaa, että kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistäminen on hedelmällistä asumispolkujen tutkimuksessa. Tämä kuitenkin edellyttää tutkimusmenetelmien kehittämistä sekä asumispolkujen makrotason käsitteiden tarkempaa määrittelyä.