SOA lausui julkisuuslain ajantasaistamista selvittäneen työryhmän mietinnöstä

21.02.24

SOA lausui julkisuuslain ajantasaistamista selvittäneen työryhmän mietinnöstä, joka sisältää lakiehdotuksen uudeksi julkisuuslaiksi. Mietinnössä ehdotetaan kahta SOAlaisten kannalta oleellista laajennusta julkisuuslain soveltamisalaan.

Yhtäältä soveltamisala laajennettaisiin kattamaan julkisen hallintotehtävän hoitaminen kokonaisuudessaan, eikä vain julkisen vallan käyttöön. Opiskelija-asuntoyhteisöt tulivat muiden valtion tukeman vuokra-asumisen toimijoiden tavoin julkisuuslain piiriin syksyllä 2023, kun korkotukilain muutoksen myötä valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalinta katsottiin julkiseksi hallintotehtäväksi. Korkotukilain perusteluissa (HE 248/2022) katsottiin, että asukasvalinta sisältää sekä julkisen vallan käytön että tosiasiallisen hallintotoiminnan piirteitä. Perusteluissa kuitenkin mainitaan erikseen, että asukasvalintaan tulee soveltaa hallinnon yleislakeja ja hyvän hallinnon periaatteita. SOA arvioi, ettei julkisuuslain soveltamisalan laajentaminen julkiseen hallintotehtävään kokonaisuudessaan vaikuttaisi julkisuuslain soveltamiseen asukasvalinnassa, sillä lain esitöissä on erikseen todettu, että hallinnon yleislakeja on joka tapauksessa noudatettava asukasvalinnassa.

Mietinnössä ehdotetaan, että julkisuuslain soveltamisalaa laajennettaisiin julkisyhteisön määräysvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin siltä osin kuin ne harjoittavat muuta kuin kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa. SOAn arvion mukaan mietintö jättää epäselväksi, miltä osin yleishyödyllistä asunnonvuokraustoimintaa harjoittavat julkisyhteisöjen määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt tulisivat julkisuuslain piiriin. Yhtäältä mietintö jättää epäselväksi, katsottaisiinko valtion tukema asuntotarjonta kilpailutilanteessa markkoinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi. Toisaalta pykälämuotoilut jättävät epäselväksi, minkä kaikkien julkisyhteisöjen määräysvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin julkisuuslakia sovelletaan.

Tutustu SOAn lausuntoon täältä.